Givertjenesten - Vi vil noe mer


Vil du bli med i menighetens givertjeneste? Støtt et viktig arbeid for barn, unge og voksne i ditt nærmiljø!

 

 

Voie menighet samler nå inn nærmere 700 000 kr hvert år, i tillegg til kollekten hver søndag. Disse midlene går til menighetens drift, som blant annet lønner 50 % av diakonstillingen, 100 % kateketstilling og 20 % av trosopplæringsstillingen.

Giverutvalget lanserte i 2005 slagordet: ” VI VIL NOE MER…”. Realiteten i det utsagnet er viktigere enn noen gang. Skal vår menighet og Voie kirke være et dynamisk, åndelig/trosmessig og diakonalt senter i vår bydel, må det satses på mange plan. Givertjenesten gir menigheten mulighet til å GJØRE MER enn det det offentlige bidraget til kirken gir oss mulighet til. 

Giverne i Voie er med og legger grunnlaget for forutsigbar inntekt, som gjør det mulig å tilføre staben sentrale stillinger i utviklingen av menigheten. Registrerte gaver gir i tillegg rett til skattefradrag for giveren. 

Voie menighet vil være:

• En viktig miljøfaktor i nærområdet

• Et sted hvor barn, unge og eldre kan utfolde seg i en meningsfull sammenheng

• Et sted hvor evangeliet blir forkynt i ord og handling.

Menigheter i vår kirke som «bare» satser på midler fra det offentlige, får en vanskelig økonomi. Voie menighet vil ikke gå på «halv fart,» men satse ekstra på blant annet:

• Barn, ungdom, konfirmanter m.m.

• Å gi den nye generasjon kirkens tro og verdier som skolen ikke gir lenger

• Å gi omsorg til de som faller utenfor og trenger ekstra støtte

Vi trenger din støtte til å videreføre dette arbeidet!
 

Hvordan bli med i givertjenesten?

Ønsker du å bli del av dette viktige arbeidet, kontakt vikarierende daglig leder Liv Godtfredsen:
tlf. 906 66 438 eller send e-post: voie.kristiansand@kirken.no

 

Bankkontonr: 3000 16 59886

 

Tilbake